Naše akreditace

 

TOP Semináře, s.r.o. 
A k r e d i t o v a n é   v z d ě l á v a c í   p r o g r a m y  MV ČR videokurzu

 

Název vzdělávacího programu

Číslo akreditace

ADHD - porucha aktivity a pozornosti jako součást specifických vývojových poruch - základní informace (videokurz)
Lektoři: MUDr. Kateřina Černeková
Rozsah: 
 7 hodin (jednodenní)

AK/PV-36/2021

Využití vybraných základních technik mediace a rodinné terapie při práci s ohroženými rodinami a dětmi (videokurz)
Lektoři: Dr. Ing. Jiří Staněk
Rozsah:
8 hodin (jednodenní)

AK/PV-37/2021

Ochrana dětí zanedbávaných, zneužívaných a týraných - prevence syndromu CAN (videokurz)
Lektoři: PhDr. Petr Štěpaník
Rozsah: 6 hodin (jednodenní)

AK/PV-38/2021

Domácí násilí páchané na seniorech z pohledu soudního znalce - vstup do problematiky  (videokurz)
Lektoři: PhDr. Petr Štěpaník
Rozsah: 7 hodin (jednodenní)

AK/PV-39/2021

Multidisciplinární spolupráce orgánů sociálně-právní ochrany dětí se zainteresovanými odborníky (videokurz)
Lektoři: Doc.PhDr.Oldřich Matoušek
Rozsah: 8 hodin (jednodenní)

AK/PV-77/2021
Zákon o sociálně-právní ochraně dětí-vstup do problematiky (videokurz)
Lektoři: JUDr. Věra Novotná
Rozsah: 8 hodin (jednodenní)
AK/PV-194/2021
Vstup do vývojové psychologie dětí a mladistvých pro sociální pracovníky (videokurz)
 Lektoři: PhDr. Petr Śtěpaník
Rozsah: 8 hodin (jednodenní)
AK/PV-195/2021
Styk dítěte v pěstounské péči, v ústavní výchově, a v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc s biologickým rodičem-základní informace (videokurz)
 Lektoři: Mgr. Bc. Martin Doležal
Rozsah: 8 hodin (jednodenní)
AK/PV-197/2021
Úvod do problematiky domácího násilí (videokurz)
Lektoři: PhDr. Petr Štěpaník
Rozsah: 8 hodin (jednodenní)
AK/PV-215/2021
Sociální práce v terénu - vstup do problematiky (videokurz)
Lektoři:
Mgr. Zdeněk Živčák, MPA
Rozsah: 8 hodin (jednodenní)
AK/PV-216/2021
Krizová intervence-vstup do problematiky (videokurz)
Lektoři: Bc. David Tichý, DiS.
Rozsah:8 hodin (jednodenní)
AK/PV-217/2021
Děti a mladiství jako oběti i pachatelé - vstup do problematiky (videokurz)
Lektoři: PhDr. Ludmila Mrkvicová
Rozsah: 8 hodin (jednodenní)
AK/PV-218/2021
Traumatizované dítě - vstup do problematiky (videokurz)
Lektoři:
PhDr. Petr Štěpaník
Rozsah: 8 hodin (jednodenné)
AK/PV-219/2021
Attachment - úvod do problematiky vztahové vazby (videokurz)
Lektoři: PhDr. Petr Štěpaník
Rozsah: 8 hodin (jednodenní)
AK/PV-220/2021
Sociální ochrana - základní možnosti a dilemata sociálního pracovníka obce (videokurz)
Lektoři: Mgr. Zdeněk Živčák, MPA
Rozsah: 6 hodin (jednodenní)
AK/PV-768/2021
Úvod do adiktologie - práce s osobou závislou a jejímy rodinnými příslušníky (videokurz)
Lektoři: Bc. Kateřina Šutorková
Rozsah: 8 hodin (jednodenní)
AK/PV-791/2021

 

 

 

 

 

Dr. Ing. Jiří Staněk (vzdělávací agentura)
A k r e d i t o v a n é   v z d ě l á v a c í   p r o g r a m y    
MV ČR videokurzu

 

Název vzdělávacího programu

Číslo akreditace

Poruchy chování a emocí u dětí - základ informací pro práci orgánů sociálně právní ochrany dětí (videokurz)

Lektoři:
MUDr. Kateřina Černeková
Rozsah:
8 hodin (jednodenní)

AK/PV-1/2021

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP Semináře, s.r.o. 
A k r e d i t o v a n é   v z d ě l á v a c í   p r o g r a m y  MV ČR

 

Název vzdělávacího programu

Číslo akreditace

Sociální práce v terénu - vstup do problematiky
Lektoři:
Mgr. Zdeněk Živčák, MPA 
Rozsah:
8 hodin (jednodenní)

AK/PV-41/2018

Traumatizované dítě
Lektoři:
Doc.PhDr.Oldřich Matoušek, PhDr. Petr Štěpaník
Rozsah: 8 hodin (jednodenní)

AK/PV-40/2018

Veřejné zakázky malého rozsahu a zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Lektoři:
Mgr. Martin Budiš, Ing.Vladislav Varmuža Ph.D.,
Rozsah: 8 hodin (jednodenní)
AK/PV-735/2017
Technický dozor stavebníka
Lektoři:
Ing.Vladislav Varmuža Ph.D.,
Rozsah: 8 hodin (jednodenní)
AK/PV-736/2017
Mimořádně nízká nabídková cena ve smylsu zákona č. 134/2016 Sb.
Lektoři:
Ing.Vladislav Varmuža Ph.D.,
Rozsah6 hodin (jednodenní)
AK/PV-737/2017
Zákon o sociálně-právní ochraně dětí - vstup do problematiky
Lektoři: JUDr. Věra Novotná
Rozsah: 8 hodin (jednodenní)
AK/PV-168/2018
Krizová intervence - vstup do problematiky
Lektoři: Bc. David Tichý, DiS.
Rozsah: 8 hodin (jednodenní)
AK/PV-169/2018
Proces individuálního plánování na OSPOD se zvláštním zřetelem ke standardům č. 8 a 9 SQ SPO pro OSPOD
Lektoři: Mgr. Bc. Martin Doležal
Rozsah: 8 hodin (jednodenní)
AK/PV-240/2018
Standardy kvality v SPOD - praktické zkušenosti a poznatky z kontrol realizovaných u orgánů SPOD od roku 2015
Lektoři: Mgr. Bc. Martin Doležal
Rozsah: 6 hodin (jednodenní)
AK/PV-241/2018
Attachment - úvod do problematiky vztahové vazby
Lektoři: PhDr. Petr Štěpaník
Rozsah: 8 hodin (jednodenní)
AK/PV-242/2018
Úvod do problematiky domácího násilí
Lektoři: PhDr. Petr Štěpaník
Rozsah: 8 hodin (jednodenní)
AK/PV-243/2018
Formy porozvodového uspořádání péče o děti - vstup do problematiky
Lektoři: PhDr. Petr Štěpaník
Rozsah: 8 hodin (jednodenní)
AK/PV-244/2018
Přestupkové řízení v praxi
Lektoři: Mgr. Jan Potměšil, JUDr., Mgr. Filip Rigel, Ph.D.
Rozsah: 7 hodin (jednodenní)
AK/PV-273/2018
Právo shromažďovací v praxi
Lektoři: Mgr. Jan Potměšil
Rozsah: 7 hodin (jednodenní)
AK/PV-276/2018
Hodnocení ohroženého dítěte a komunikace pomáhajícího profesionála s ním - vstup do problematiky
Lektoři: Doc. PhDr. Oldřich Matoušek
Rozsah: 8 hodin (jednodenní)
AK/PV-393/2018
Správní řád v aplikační praxi stavebních úřadů
Lektoři: JUDr. Eva Kuzmová
Rozsah: 8 hodin (jednodenní)
AK/PV-394/2018
Poskytování informací a ochrana osobních údajů na úseku stavebního řádu
Lektoři: JUDr. Eva Kuzmová
Rozsah: 8 hodin (jednodenní)
AK/PV-395/2018
Poskytování informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a navazujícími předpisy v platném znění
Lektoři: JUDr. Mgr. Filip Rigel, Ph.D.
Rozsah: 7 hodin (jednodenní)
AK/PV-451/2018

Dětský klient s psychiatrickou diagnózou-základ problematiky

Lektoři: MUDr. Kateřina Černeková
Rozsah: 8 hodin (jednodenní)
AK/PV-668/2018

Aktuální novinky v oblasti rozhodování a postupů podle stavebního zákona

Lektoři: JUDr. Miluška Jarošová, Dr. Jana Řezníčková
Rozsah: 8 hodin (jednodenní)
AK/PV-271/2018

Dospělý klient sociálního pracovníka s poruchou osobnosti-úvod do problematiky

Lektoři: Mgr. Svatava Janošková
Rozsah: 8 hodin (jednodenní)

AK/PV-627/2018

Komunikační sebeobrana-vstup do problematiky

Lektoři: Dr. Ing. Jiří Staněk
Rozsah: 7 hodin (jednodenní)
AK/PV-681/2018

Psychiatrické minimum jako základ informací důležitých pro sociální práci s klienty, kteří trpí duševními poruchami

Lektoři: MUDr. Kateřina Černeková
Rozsah: 8 hodin (jednodenní)
AK/PV-670/2018

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Lektoři: JUDr. Lukáš Potěšil
Rozsah: 8 hodin (jednodenní)
AK/PV-272/2018

Sociálně-právní minimum

Lektoři: Mgr. Radka Pešlová

Rozsah: 16 hodin (dvoudenní)
AK/PV-25/2019

Mediace a její využití při sociální práci s klientem-vstup do problematiky

Lektoři: Mgr. Katarína Dubělčíková, Dr. Ing. Jiří Staněk

Rozsah: 8 hodin (jednodenní)
AK/PV-29/2019

Odvolání a námitky (příspěvek na péči, kompenzační pomůcky, průkazky a invalidní důchod) pro pracovníky sociálních odborů na obci

Lektoři: Mgr. Radka Pešlová

Rozsah: 8 hodin (jednodenní)
AK/PV-20/2019

Úvod do adiktologie - práce s osobou závislou a jejími rodinnými příslušníky

Lektoři: Bc. Kateřina Šutorková

Rozsah: 8 hodin (jednodenní)
AK/PV-669/2018

Aktuální změny v sociální oblasti-úvod do problematiky

Lektoři: Mgr. Radka Pešlová

Rozsah: 8 hodin (jednodenní)
AK/PV-260/2019

Zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb.

Lektoři: Mgr. Martin Budiš

Rozsah: 8 hodin (jednodenní)
AK/PV-108/2019

Soudně-znalecké posudky ve věcech nezletilých dětí a rodin - vstup do problematiky
Lektoři: PhDr. Petr Štěpaník

Rozsah: 8 hodin (jednodenní)
AK/PV-261/2019

Speciální techniky sociální terapie - úvod do problematiky
Lektoři: Mgr. Eva Zakouřilová

Rozsah: 8 hodin (jednodenní)
AK/PV-258/2019

Sociální práce s rodinou a její právní kontext - uvedení do problematiky
Lektoři: JUDr. Věra Novotná

Rozsah: 8 hodin (jednodenní)
AK/PV-256/2019

Správní řád v sociálně-právní ochrany dětí- vstup do problematiky
Lektoři: JUDr. Věra Novotná

Rozsah: 8 hodin (jednodenní)
AK/PV-259/2019

Základy pěstounské péče
Lektoři: JUDr. Věra Novotná

Rozsah: 6 hodin (jednodenní)
AK/PV-262/2019

Kontrolní řád
Lektoři: Mgr. Karolína Palsgurová Holá

Rozsah: 8 hodin (jednodenní)
AK/PV-209/2019

Sociální dovednosti v pomáhajicích profesích-vstup do problematiky
Lektoři: Mgr. Katarína Dubělčíková

Rozsah: 7 hodin (jednodenní)
AK/PV-297/2019

Asertivní jednání při sociální práci s klientem-vstup do problematiky
Lektoři: Dr. Ing. Jiří Staněk

Rozsah: 8 hodin (jednodenní)
AK/PV-298/2019

Opatrovnictví - základní, praktické a aktuální informace
Lektoři: Mgr. Radka Pešlová

Rozsah: 8 hodin (jednodenní)
AK/PV-468/2019

Zákon o sociálních službách - základní informace pro práci úředníků územně-správních celků
Lektoři: Mgr. Zdeněk Živčák, MPA

Rozsah: 8 hodin (jednodenní)
AK/PV-469/2019

Dítě ohrožené internetovým prostředím - vstup do problematiky
Lektoři: PhDr. Petr Štěpaník

Rozsah: 8 hodin (jednodenní)
AK/PV-566/2019

Sociální práce s rodinou orgány sociálně-právní ochrany dětí a její právní kontext-uvedení do problematiky
Lektoři:
JUDr. Věra Novotná

Rozsah: 8 hodin (jednodenní)

AK/PV-567/2019

Aplikace speciálních technik sociální terapie v problematice domácího násilí v rodinách s dětmi - vstup do problematiky
Lektoři: Mgr. Eva Zakouřilová

Rozsah: 8 hodin (jednodenní)
AK/PV-568/2019

Vybrané speciální  techniky v sociální terapii rodin s dětmi
Lektoři: Mgr. Eva Zakouřilová

Rozsah: 16 hodin (dvoudenní)
AK/PV-569/2019

Úvod do problematiky vedení rozhovoru s klientem
Lektoři: Mgr. Eva Zakouřilová

Rozsah: 8 hodin (jednodenní)
AK/PV-109/2020

Poradenství sociálního pracovníka obce-úvod do problematiky
Lektoři: Mgr. Zdeněk Živčák, MPA

Rozsah: 7 hodin (jednodenní)
AK/PV-151/2020

Platnost a neplatnost právního jednání osoby s duševním onemocněním-základní chyby v sociálních službách, při sociální práci, v opatrovnictví
Lektoři: Mgr. Radka Pešlová

Rozsah: 7 hodin (jednodenní)
AK/PV-152/2020

Základy sociální komunikace v pomáhajících profesích
Lektoři: Mgr. Katarína Dubělčíková, Dr. Ing. Jiří Staněk

Rozsah: 7 hodin (jednodenní)
AK/PV-153/2020

Komunikace v obtížných situacích-úvod do problematiky
Lektoři: Dr. Ing. Jiří Staněk

Rozsah: 7 hodin (jednodenní)
AK/PV-154/2020

Děti a mladiství jako oběti i pachatelé-vstup do problematiky
Lektoři: PhDr. Ludmila Mrkvicová

Rozsah: 8 hodin (jednodenní)
AK/PV-284/2020

Využití vybraných základních technik mediace a rodinné terapie při práci s ohroženými rodinami s dětmi
Lektoři: Dr. Ing. Jiří Staněk

Rozsah: 8 hodin (jednodenní)
AK/PV-285/2020

Domácí násilí páchané na seniorech z pohledu soudního znalce - vstup do problematiky

Lektoři: PhDr. Petr Štěpaník

Rozsah: 7 hodin (jednodenní)

 

AK/PV-341/2020

Multidisciplinární spolupráce orgánů sociálně-právní ochrany dětí se zainteresovanými odborníky
Lektoři: Dr. Ing. Jiří Staněk, Doc. PhDr. Oldřich Matoušek

Rozsah: 8 hodin (jednodenní)
AK/PV-374/2020

Styk dítěte v pěstounské péči, v ústavní výchově, a v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc s biologickým rodičem-základní informace
 Lektoři: Mgr. Bc. Martin Doležal
Rozsah: 8 hodin (jednodenní)

AK/PV-193/2021
Vstup do vývojové psychologie dětí a mladistvých pro sociální pracovníky
 Lektoři: PhDr. Petr Śtěpaník
Rozsah: 8 hodin (jednodenní)
AK/PV-196/2021
Sociální ochrana - základní možnosti a dilemata sociálního pracovníka obce
Lektoři: Mgr. Zdeněk Živčák, MPA
Rozsah: 6 hodin (jednodenní)
AK/PV-769/2021

 

 

 

 TOP Semináře, s.r.o. 
A k r e d i t o v a n é   v z d ě l á v a c í   p r o g r a m y  MPSV ČR

  

MPSV ČR

Název vzdělávacího programu 
(vč. lektorského sboru)


Číslo akreditace


Rozsah

Formy porozvodového uspořádání péče o děti - vstup do problematiky
Lektoři: PhDr. Petr Štěpaník

A2018/0121-SP/PC

8hodin

Attachment - úvod do problematiky vztahové vazby
Lektoři: PhDr. Petr Štěpaník

A2018/0122-SP/PC

8 hodin

Úvod do problematiky domácího násilí
Lektoři: PhDr. Petr Štěpaník
A2018/0123-SP/PC 8 hodin
Sociální práce v terénu - vstup do problematiky
Lektoři:
Mgr. Zdeněk Živčák, MPA
A2018/0124-SP/PC 8 hodin
Traumatizované dítě - vstup do problematiky
Lektoři:
Doc.PhDr.Oldřich Matoušek, PhDr. Petr Štěpaník
A2018/0125-SP/PC 8 hodin
Standardy kvality v SPOD - praktické zkušenosti a poznatky z kontrol realizovaných u orgánů SPOD od roku 2015
Lektoři: Mgr. Bc. Martin Doležal
A2018/0126-SP 6 hodin
Zákon o sociálně-právní ochraně dětí-vstup do problematiky
Lektoři: JUDr. Věra Novotná
A2018/0216-SP/PC 8 hodin
Krizová intervence-vstup do problematiky
Lektoři: Bc. David Tichý, DiS.
A2018/0219-SP/PC 8 hodin
Hodnocení ohroženého dítěte a komunikace pomáhajícího profesionála s ním-vstup do problematiky
Lektoři: Doc. PhDr. Oldřich Matoušek
A2018/0222-SP/PC 8 hodin
Proces individuálního plánování na OSPOD se zvláštním zřetelem ke standardům č. 8 a 9 SQ SPO pro OSPOD
Lektoři: Mgr. Bc. Martin Doležal
A2018/0370-SP 8 hodin
Úvod do adiktologie - práce s osobou závislou a jejími rodinnými příslušníky
Lektoři: Bc. Kateřina Šutorková
A2018/0495-SP/PC 8 hodin
Dětský klient s psychiatrickou diagnózou - základ problematiky
Lektoři: MUDr. Kateřina Černeková
A2018/0496-SP/PC 8 hodin
Psychiatrické minimum jako základ informací důležitých pro sociální práci s klienty, kteří trpí duševními poruchami
Lektoři: MUDr. Kateřina Černeková
A2018/0497-SP/PC 8 hodin
Mediace a její využití při sociální práci s klientem-vstup do problematiky
Lektoři: Dr. Ing. Jiří Staněk, Mgr. Katarína Dubělčíková

A2018/0731-SP/PC/VP 8 hodin
Sociální práce v terénu - vstup do problematiky
 Lektoři: Mgr. Zdeněk Živčák, MPA
A2018/0124-PC/SP 8 hodin
Úvod do problematiky vedení rozhovoru s klientem
 Lektoři: Mgr. Eva Zakouřilová
A2019/1409-SP 8 hodin
Sociální dovednosti v pomáhajících profesích-vstup do problematiky
 Lektoři: Mgr. Katarína Dubělčíková
A2019/0299-SP/PC/PP/VP 7 hodin
Dospělý klient s poruchou osobnosti-úvod do problematiky
 Lektoři: Mgr. Svatava Janošková
A2019/0290-PC/SP 8 hodin
Odvolání a námitky (příspěvek na péči, kompenzační pomůcky, průkazy a invalidní důchod) pro pracovníky sociálních služeb a pracovníky sociálních odborů na obci
 Lektoři: Mgr. Radka Pešlová
A2019/0329-SP/VP 8 hodin
Komunikační sebeobrana - vstup do problematiky
 Lektoři: Dr. Ing. Jiří Staněk
A2019/0360-SP/PC/VP 7 hodin
Asertivní jednání při sociální práci s klientem-vstup do problematiky
 Lektoři: Dr. Ing. Jiří Staněk
A2019/0083-SP/PC/PP/VP 8 hodin
Aktuální změny v sociální oblasti-úvod do problematiky
 Lektoři: Mgr. Radka Pešlová
A2019/0085-SP/PC 8 hodin
Speciální techniky v sociální terapii rodin-vstup do problematiky
 Lektoři: Mgr. Eva Zakouřilová
A2019/0087-SP 8 hodin
Soudně-znalecké posudky ve věcech nezletilých dětí a rodin-vstup do problematiky
 Lektoři: PhDr. Petr Štěpaník
A2019/0086-SP/PC/VP 8 hodin
Prevence ohrožení syndromem vyhoření v pomáhajících profesích-vstup do problematiky
 Lektoři: Mgr. Svatava Janošková
A2019/0082-SP/PC/VP 8 hodin
Sociálně-právní minimum
 Lektoři: Mgr. Radka Pešlová
A2019/0084-SP/PC 16 hodin
Správní řád v oblasti sociálně-právní ochrany dětí-vstup do problematiky
 Lektoři: Mgr. Věra Novotná
A2019/0920-SP 8 hodin
Sociální práce s rodinou orgány sociálně-právní ochrany dětí a její právní kontext-uvedení do problematiky
 Lektoři: JUDr. Věra Novotná
A2019/0919-SP 8 hodin
Aplikace speciálních technik sociální terapie v problematice domácího násilí v rodinách s dětmi-vstup do problematiky
 Lektoři: Mgr. Eva Zakouřilová
A2019/1004-SP 8 hodin
Vybrané speciální techniky v sociální terapii rodin s dětmi-vstup do problematiky
 Lektoři: Mgr. Eva Zakouřilová
A2019/1005-SP 16 hodin
Dítě ohrožené internetovým prostředím-vstup do problematiky
 Lektoři: PhDr. Petr Štěpaník
A2019/0989-SP 8 hodin
Základy pěstounské péče
 Lektoři: JUDr. Věra Novotná
A2019/0738-SP 6 hodin
Zákon o sociálních službách-základní informace pro práci úřadníků územně-správních celků
 Lektoři: Mgr. Zdeněk Živčák MPA
A2019/0654-SP/VP 8 hodin
Opatrovnitcví - základní praktické a aktuální informace
 Lektoři: Mgr. Radka Pešlová
A2019/0655-SP 8 hodin
Komunikace v obtížných situacích-úvod do problematiky
 Lektoři: Dr. Ing. Jiří Staněk
A2020/0015-SP/PC/VP 7 hodin
Základy sociální komunikace v pomáhajích profesích
 Lektoři: Dr. Ing. Jiří Staněk, Mgr. Katarína Dubělčíková
A2020/0088- SP/PC 7 hodin
Poradenství sociálního pracovníka obce-úvod do problematiky
 Lektoři: Mgr. Zdeněk Živčák MPA
A2020/0089-SP 7 hodin
Platnost a neplatnost  právního jednání osoby s duševním onemocněním-základní chyby v sociálních službách, při sociální práci, v opatrovnictví
 Lektoři: Mgr. Radka Pešlová
A2020/0018-SP 7 hodin

Využití vybraných základních technik mediace a rodinné terapie při práci s ohroženými rodinami s dětmi
 Lektoři: Dr. Ing. Jiří Staněk

A2020/0428-SP 8 hodin
Rozvod v rodině a dopady na dítě-vstup do problematiky
 Lektoři: Dr. Ing. Jiří Staněk
A2020/0552-SP 8 hodin
 Děti a mladiství jako oběti i pachatelé - vstup do problematiky
 Lektoři: PhDr. Ludmila Mrkvicová
 A2020/0553-SP 8 hodin 

ADHD-porucha aktivity a pozornosti jako součást specifických vývojových poruch-základní informace
 Lektoři: MUDr. Kateřina Černeková

 A2020/0554-SP 7 hodin 

Ochrana dětí zanedbávaných, zneužívaných a týraných – prevence syndromu CAN
 Lektoři: PhDr. Petr Štěpaník

 A2020/0555-SP 6 hodin 

Domácí násilí páchané na seniorech z pohledu soudního znalce-vstup do problematiky
 Lektoři: PhDr. Petr Štěpaník

 A2020/0556-SP/PC  7 hodin
Multidisciplinární spolupráce orgánů sociálně-právní ochrany dětí se zainteresovanými odborníky
 Lektoři: Dr. Ing. Jiří Staněk, Doc. , PhDr. Oldřich Matoušek
A2020/0732-SP 8 hodin
Základní zásady správné komunikace rodičů a dospělých s dítětem
 Lektoři: Dr. Ing. Jiří Staněk
A2020/0733-SP 8 hodin
Styk dítěte v pěstounské péči, v ústavní výchově, a v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc s biologickým rodičem-základní informace
 Lektoři: Mgr. Bc. Martin Doležal
A2021/0207-SP 8 hodin
Vstup do vývojové psychologie dětí a mladistvých pro sociální pracovníky
 Lektoři: PhDr. Petr Śtěpaník
A2021/0208-SP 8 hodin
Sociální ochrana - základní možnosti a dilemata sociálního pracovníka obce
Lektoři: Mgr. Zdeněk Živčák, MPA
A2021/0844-SP 6 hodin

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Dr. Ing. Jiří Staněk (vzdělávací agentura) OSVČ
A k r e d i t o v a n é   v z d ě l á v a c í   p r o g r a m y  
MPSV ČR

 

MPSV ČR

Název vzdělávacího programu 
(vč. lektorského sboru)

 


Číslo akreditace

Rozsah

 Rozvod v rodině a dopady na dítě - úvod do problematiky 

Lektor: (Doc. PhDr. Oldřich Matoušek, PhDr. Petr Štěpaník, JUDr. Věra Novotná)

2016/0718-PC/SP 8 hodin

Poradenství sociálního pracovníka obce - úvod do problematiky
Lektor: (Mgr. Zdeněk Živčák)

2016/1063-SP 8 hodin

Komunikace v obtížných situacích- úvod do problematiky
Lektor: (Dr. Ing. Jiří Staněk)

A2020/0589-SP/PC/VP 8 hodin
Attachment - úvod do problematiky vztahové vazby
 
Lektor: ( PhDr. Petr Štěpaník)
A2017/0036-SP/PC 8 hodin
Formy porozvodového uspořádání péče o děti - vstup do problematiky
 
Lektor: ( PhDr. Petr Štěpaník)
A2017/0200-SP/PC 8 hodin

Případové konference - základy sociální práce orgánů SPOD
Lektor: (Dr. Ing. Jiří Staněk, Mgr. Katarína Dubělčíková)

A2017/0290-SP/PC 8 hodin

Rodinné právo v občanském zákoníku I. část-promítnutí do sociální oblasti
Lektor: (JUDr. Věra Novotná)

A2017/0706-SP 6 hodin

Rodinné právo v občanském zákoníku II. část-promítnutí do sociální oblasti
Lektor: (JUDr. Věra Novotná)

A2017/0705-SP 7 hodin

Působnost orgánů sociálně-právní ochrany dětí v zákoně o zvláštních řízeních soudních a v zákoně o sociálně-právní ochraně dětí - úvod doproblematiky
Lektor: (JUDr. Věra Novotná)

A2017/0707-SP/PC 6 hodin

Sociálně-právní ochrana v právu a praxi - působnost orgánů sociálně-právní ochrany při ochraně dětí zanedbávaných, zneužívaných a týraných
Lektor: (JUDr. Věra Novotná)

A2018/0025-SP 6 hodin

Komunikační sebeobrana - vstup do problematiky
Lektor: (Dr. Ing. Jiří Staněk)

A2018/0024-SP/PC 7 hodin
Mediace-seznámení se s mimosoudním řešením konfliktu
Lektor: (Dr. Ing. Jiří Staněk, Mgr. Katarína Dubělčíková)
A/2018/0719-SP/PC/VP 8 hodin

 

  

Dr. Ing. Jiří Staněk (vzdělávací agentura)
A k r e d i t o v a n é   v z d ě l á v a c í   p r o g r a m y    
MV ČR

 

  

Název vzdělávacího programu

Číslo akreditace

Aplikace právních předpisů při jednání a rozhodování orgánů obce

Lektoři: JUDr. Pavlína Švubová

Rozsah: 7 hodin (jednodenní)

AK/VE-77/2008
AK/PV-166/2008

Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) s důrazem na hospodaření

obcí, kontrolu a státní dozor ve vztahu k obcím

Lektoři: JUDr. Pavlína Švubová

Rozsah: 8 hodin (jednodenní)

AK/PV-218/2008

Zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví, spisové službě a změně některých zákonů

Lektoři: PhDr. Irena Hajzlerová, Ph.D.

Rozsah: 8 hodin (jednodenní)

AK/VE-109/2008
AK/PV-219/2008

Práva a povinnosti úředníků ÚSC s důrazem na aktální poznatky z praxe Lektor: Dr. Ing. Jiří Staněk 
Rozsah: 8hodin (jednodenní)

AK/PV-16/2010

Vybrané aspekty matričního a rodinného práva
Lektoři: Mgr. Pavla Gregorová

Rozsah: 8 hodin (jednodenní)

AK/PV-182/2010

Občanské sňatky od A do Z

Lektoři: Dr. Ing. Jiří Staněk, Mgr. Pavla Gregorová

Rozsah: 8 hodin (jednodenní)

AK/PV-144/2015

Jméno a příjmení
Lektoři: Mgr. Pavla Gregorová
Rozsah: 6 hodin (jednodenní)
AK/PV-720/2016
Komunikace v obtížných situacích
Lektoři: Dr. Ing. Jiří Staněk
Rozsah: 8 hodin (jednodenní)
AK/PV-568/2017
Rozvod v rodině a dopady na dítě
Lektoři: Dr. Ing. Jiří Staněk
Rozsah: 8 hodin (jednodenní)
AK/PV-570/2017
Případové konference-základy sociální práce orgánů SPOD
Lektoři: Dr. Ing. Jiří Staněk, Mgr. Katarína Dubělčíková
Rozsah: 8 hodin (jednodenní)
AK/PV-46/2018
Komunikační sebeobrana - vstup do problematiky
Lektoři: Dr. Ing. Jiří Staněk
Rozsah: 7 hodin (jednodenní)
AK/PV-254/2018
Rodinné právo v občanském zákoníku I. část-promítnutí do sociální oblasti
Lektoři: JUDr. Věra Novotná
Rozsah: 6 hodin (jednodenní)
AK/PV-164/2018
Působnost orgánů sociálně-právní ochrany dětí v zákoně o zvláštních řízeních soudních a v zákoně o sociálně-právní ochraně dětí - úvod do problematiky
Lektoři: JUDr. Věra Novotná
Rozsah: 6 hodin (jednodenní)
AK/PV-166/2018
Rodinné právo v občanském zákoníku II. část-promítnutí do sociální oblasti
Lektoři: JUDr. Věra Novotná
Rozsah: 7 hodin (jednodenní)
AK/PV-167/2018

Aktuální změny v sociální oblasti - úvod do problematiky

Lektor: Mgr. Radka Pešlová

Rozsah :8 hodin (jednodenní)
AK/PV-19/2019
Sociálně-právní ochrana v právu a praxi - působnost orgánů sociálně-právní ochrany při ochraně dětí zanedbávaných, zneužívaných a týraných
Lektoři: JUDr. Věra Novotná
Rozsah: 6 hodin (jednodenní)
AK/PV-210/2019

Poruchy chování a emocí u dětí - základ informací pro práci orgánů sociálně právní ochrany dětí

Lektoři: JUDr. Kateřina Černeková

Rozsah: 8 hodin (jednodenní)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AK/PV-337/2020

 

 

 

 

 

 

 

%MCEPASTEBIN%