Naše akreditace

 

TOP Semináře, s.r.o. 
A k r e d i t o v a n é   v z d ě l á v a c í   p r o g r a m y  MV ČR videokurzu

 

Název vzdělávacího programu

Číslo akreditace

ADHD - porucha aktivity a pozornosti jako součást specifických vývojových poruch - základní informace (videokurz)
Lektoři: MUDr. Kateřina Černeková
Rozsah: 
 7 hodin (jednodenní)

AK/PV-36/2021

Využití vybraných základních technik mediace a rodinné terapie při práci s ohroženými rodinami a dětmi (videokurz)
Lektoři: Dr. Ing. Jiří Staněk
Rozsah:
8 hodin (jednodenní)

AK/PV-37/2021

Ochrana dětí zanedbávaných, zneužívaných a týraných - prevence syndromu CAN (videokurz)
Lektoři: PhDr. Petr Štěpaník
Rozsah: 6 hodin (jednodenní)

AK/PV-38/2021

Domácí násilí páchané na seniorech z pohledu soudního znalce - vstup do problematiky  (videokurz)
Lektoři: PhDr. Petr Štěpaník
Rozsah: 7 hodin (jednodenní)

AK/PV-39/2021

Multidisciplinární spolupráce orgánů sociálně-právní ochrany dětí se zainteresovanými odborníky (videokurz)
Lektoři: Doc.PhDr.Oldřich Matoušek
Rozsah: 8 hodin (jednodenní)

AK/PV-77/2021
Zákon o sociálně-právní ochraně dětí-vstup do problematiky (videokurz)
Lektoři: JUDr. Věra Novotná
Rozsah: 8 hodin (jednodenní)
AK/PV-194/2021
Vstup do vývojové psychologie dětí a mladistvých pro sociální pracovníky (videokurz)
 Lektoři: PhDr. Petr Štěpaník
Rozsah: 8 hodin (jednodenní)
AK/PV-195/2021
Styk dítěte v pěstounské péči, v ústavní výchově, a v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc s biologickým rodičem-základní informace (videokurz)
 Lektoři: Mgr. Bc. Martin Doležal
Rozsah: 8 hodin (jednodenní)
AK/PV-197/2021
Úvod do problematiky domácího násilí (videokurz)
Lektoři: PhDr. Petr Štěpaník
Rozsah: 8 hodin (jednodenní)
AK/PV-215/2021
Sociální práce v terénu - vstup do problematiky (videokurz)
Lektoři:
Mgr. Zdeněk Živčák, MPA
Rozsah: 8 hodin (jednodenní)
AK/PV-216/2021
Krizová intervence-vstup do problematiky (videokurz)
Lektoři: Bc. David Tichý, DiS.
Rozsah:8 hodin (jednodenní)
AK/PV-217/2021
Děti a mladiství jako oběti i pachatelé - vstup do problematiky (videokurz)
Lektoři: PhDr. Ludmila Mrkvicová
Rozsah: 8 hodin (jednodenní)
AK/PV-218/2021
Traumatizované dítě - vstup do problematiky (videokurz)
Lektoři:
PhDr. Petr Štěpaník
Rozsah: 8 hodin (jednodenní)
AK/PV-219/2021
Attachment - úvod do problematiky vztahové vazby (videokurz)
Lektoři: PhDr. Petr Štěpaník
Rozsah: 8 hodin (jednodenní)
AK/PV-220/2021
Sociální ochrana - základní možnosti a dilemata sociálního pracovníka obce (videokurz)
Lektoři: Mgr. Zdeněk Živčák, MPA
Rozsah: 6 hodin (jednodenní)
AK/PV-768/2021
Úvod do adiktologie - práce s osobou závislou a jejími rodinnými příslušníky (videokurz)
Lektoři: Bc. Kateřina Šutorková
Rozsah: 8 hodin (jednodenní)
AK/PV-791/2021
Poskytování informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a navazujícími předpisy v platném znění (videokurz)
Lektoři: JUDr. Mgr. Filip Rigel, Ph.D.
Rozsah: 7 hodin (jednodenní)
AK/PV-890/2021

Aktuální novinky v oblasti rozhodování a postupů podle stavebního zákona (videokurz)

Lektoři: JUDr. Miluška Jarošová
Rozsah: 8 hodin (jednodenní)
AK/PV-891/2021

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád (videokurz)

Lektoři: JUDr. Lukáš Potěšil
Rozsah: 8 hodin (jednodenní)
AK/PV-892/2021
Správní řád v aplikační praxi stavebních úřadů (videokurz)
Lektoři: JUDr. Eva Kuzmová
Rozsah: 8 hodin (jednodenní)
AK/PV-893/2021
Komunikační sebeobrana-vstup do problematiky (videokurz)
Lektoři: Dr. Ing. Jiří Staněk
Rozsah: 7 hodin (jednodenní)
AK/PV-85/2022
Rozvod v rodině a dopady na dítě-vstup do problematiky (videokurz)
Lektoři: Dr. Ing. Jiří Staněk
Rozsah: 8 hodin (jednodenní)
AK/PV-49/2022
Hodnocení ohroženého dítěte a komunikace pomáhajícího profesionála s ním-vstup do problematiky (videokurz)
Lektoři: Doc. PhDr. Oldřich Matoušek
Rozsah: 8 hodin (jednodenní)
AK/PV-15/2022

Dospělý klient sociálního pracovníka s poruchou osobnosti-úvod do problematiky (videokurz)
Lektoři: Mgr. Svatava Janošková
Rozsah: 8 hodin (jednodenní)

AK/PV-16/2022

Psychiatrické minimum jako základ informací důležitých pro sociální práci s klienty, kteří trpí duševními poruchami (videokurz)
Lektoři: MUDr. Kateřina Černeková
Rozsah: 8 hodin (jednodenní)

AK/PV-17/2022
Dětský klient s psychiatrickou diagnózou - základ problematiky (videokurz)
Lektoři: MUDr. Kateřina Černeková
Rozsah: 8 hodin (jednodenní)
 AK/PV-19/2022
Mediace a její využití při sociální práci s klientem-vstup do problematiky (videokurz)
Lektoři: Dr. Ing. Jiří Staněk, Mgr. Katarína Dubělčíková
Rozsah: 8 hodin (jednodenní)
AK/PV-304/2022
Traumatizované dítě z pohledu dětského psychologa - přiblížení základů problematiky sociálním pracovníkům, kteří pracují s rodinným systémem (videokurz)
Lektoři:
PhDr. Petr Štěpaník
Rozsah: 7 hodin (jednodenní)
AK/PV-305/2022
Standardy kvality v SPOD - zpracování, realizace a praktické poznatky z kontrol (videokurz)
Lektoři: Mgr. Bc. Martin Doležal
Rozsah: 6 hodin (jednodenní)
AK/PV-307/2022

Výkon sociální práce ze strany sociálního pracovníka obecního úřadu s důrazem na aktuálně řešenou problematiku (videokurz)
Lektoři: Mgr. Zdeněk Živčák, MPA
Rozsah: 6 hodin (jednodenní)

AK/PV-309/2022
Vztahová vazba - špatný začátek i naděje na změnu, základ informací k problematice attachmentu pro sociální práci s rodinou a dítětem (videokurz)
Lektoři:
PhDr. Petr Štěpaník
Rozsah: 6 hodin (jednodenní)
AK/PV-312/2022
Diagnostika domácího násilí v rodinném systému z pohledu soudního znalce v oboru psychologie - základ informací pro sociální práci s rodinou (videokurz)
Lektoři:
PhDr. Petr Štěpaník
Rozsah: 6 hodin (jednodenní)
AK/PV-314/2022
Aktuální změny v sociální oblasti - úvod do problematiky (videokurz)
Lektoři:
Mgr. Radka Pešlová
Rozsah: 8 hodin (jednodenní)

AK/PV-491/2022
Asertivní jednání při sociální práci s klientem - vstup do problematiky (videokurz)
Lektoři:
Dr. Ing. Jiří Staněk
Rozsah: 8 hodin (jednodenní)
AK/PV-492/2022
Individuální plán ochrany dítěte jako základní nástroj orgánů sociálně-právní ochrany dítěte pro vyhodnocování situace dětí a jejich rodin (videokurz)
Lektoři: Dr. Ing. Jiří Staněk
Rozsah: 8 hodin (jednodenní)
AK/PV-494/2022
Základní zásady správné komunikace sociálního pracovníka ÚSC s dítětem (videokurz)
Lektoři: Dr. Ing. Jiří Staněk
Rozsah: 8 hodin (jednodenní)
AK/PV-495/2022
Odvolání a námitky (příspěvek na péči, kompenzační pomůcky, průkazky a invalidní důchod) pro pracovníky sociálních služeb a pracovníky sociálních odborů na obci (videokurz)
Lektoři: Mgr. Radka Pešlová
Rozsah: 8 hodin (jednodenní)
AK/PV-496/2022
Psychologické minimum z vývojové psychologie dětí a mladistvých pro potřeby sociální práce (videokurz)
Lektoři:
Mgr. Svatava Janošková
Rozsah: 8 hodin (jednodenní)
AK/PV-543/2022
Základy pěstounské péče (videokurz)
Lektoři:
JUDr. Věra Novotná
Rozsah: 6 hodin (jednodenní)
AK/PV-1016/2022
Aplikace speciálních technik sociální terapie v problematice domácího násilí v rodinách s dětmi - vstup do problematiky (videokurz) 
Lektoři: 
Mgr. Eva Zakouřilová

Rozsah: 8 hodin (jednodenní)
AK/PV-1017/2022
Sociální dovednosti v pomáhajících profesích - vstup do problematiky (videokurz)
Lektoři:
Mgr. Katarína Dubělčíková
Rozsah: 7 hodin (jednodenní)
AK/PV-1018/2022
Poradenství sociálního pracovníka obce - úvod do problematiky (videokurz)
Lektoři:
Mgr. Zdeněk Živčák MPA
Rozsah: 7 hodin (jednodenní)
AK/PV-1019/2022
Opatrovnictví - základní, praktické a aktuální informace (videokurz)
Lektoři:
Mgr. Radka Pešlová
Rozsah:  8 hodin (jednodenní)
AK/PV-1020/2022
Současná základní témata ústavní výchovy dětí, pro potřeby sociálních pracovníků (videokurz)
Lektoři:
Mgr. Olga Štěpánková
Rozsah: 8 hodin (jednodenní)
AK/PV-1021/2022
Sociálně - právní ochrana dětí v právu a praxi - základní informace (videokurz)
Lektoři:
JUDr. Věra Novotná
Rozsah: 8 hodin (jednodenní)
AK/PV-1039/2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOP Semináře, s.r.o. 
A k r e d i t o v a n é   v z d ě l á v a c í   p r o g r a m y  MV ČR

 

Název vzdělávacího programu

Číslo akreditace

Sociální práce v terénu - vstup do problematiky
Lektoři:
Mgr. Zdeněk Živčák, MPA 
Rozsah:
8 hodin (jednodenní)

AK/PV-41/2018

Traumatizované dítě
Lektoři:
Doc.PhDr.Oldřich Matoušek, PhDr. Petr Štěpaník
Rozsah: 8 hodin (jednodenní)

AK/PV-40/2018

Veřejné zakázky malého rozsahu a zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Lektoři:
Mgr. Martin Budiš, Ing.Vladislav Varmuža Ph.D.,
Rozsah: 8 hodin (jednodenní)
AK/PV-735/2017
Technický dozor stavebníka
Lektoři:
Ing.Vladislav Varmuža Ph.D.,
Rozsah: 8 hodin (jednodenní)
AK/PV-736/2017
Mimořádně nízká nabídková cena ve smylsu zákona č. 134/2016 Sb.
Lektoři:
Ing.Vladislav Varmuža Ph.D.,
Rozsah6 hodin (jednodenní)
AK/PV-737/2017
Zákon o sociálně-právní ochraně dětí - vstup do problematiky
Lektoři: JUDr. Věra Novotná
Rozsah: 8 hodin (jednodenní)
AK/PV-168/2018
Krizová intervence - vstup do problematiky
Lektoři: Bc. David Tichý, DiS.
Rozsah: 8 hodin (jednodenní)
AK/PV-169/2018
Proces individuálního plánování na OSPOD se zvláštním zřetelem ke standardům č. 8 a 9 SQ SPO pro OSPOD
Lektoři: Mgr. Bc. Martin Doležal
Rozsah: 8 hodin (jednodenní)
AK/PV-240/2018
Standardy kvality v SPOD - praktické zkušenosti a poznatky z kontrol realizovaných u orgánů SPOD od roku 2015
Lektoři: Mgr. Bc. Martin Doležal
Rozsah: 6 hodin (jednodenní)
AK/PV-241/2018
Attachment - úvod do problematiky vztahové vazby
Lektoři: PhDr. Petr Štěpaník
Rozsah: 8 hodin (jednodenní)
AK/PV-242/2018
Úvod do problematiky domácího násilí
Lektoři: PhDr. Petr Štěpaník
Rozsah: 8 hodin (jednodenní)
AK/PV-243/2018
Formy porozvodového uspořádání péče o děti - vstup do problematiky
Lektoři: PhDr. Petr Štěpaník
Rozsah: 8 hodin (jednodenní)
AK/PV-244/2018
Přestupkové řízení v praxi
Lektoři: Mgr. Jan Potměšil, JUDr., Mgr. Filip Rigel, Ph.D.
Rozsah: 7 hodin (jednodenní)
AK/PV-273/2018
Hodnocení ohroženého dítěte a komunikace pomáhajícího profesionála s ním - vstup do problematiky
Lektoři: Doc. PhDr. Oldřich Matoušek
Rozsah: 8 hodin (jednodenní)
AK/PV-393/2018
Správní řád v aplikační praxi stavebních úřadů
Lektoři: JUDr. Eva Kuzmová
Rozsah: 8 hodin (jednodenní)
AK/PV-394/2018
Poskytování informací a ochrana osobních údajů na úseku stavebního řádu
Lektoři: JUDr. Eva Kuzmová
Rozsah: 8 hodin (jednodenní)
AK/PV-395/2018
Poskytování informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a navazujícími předpisy v platném znění
Lektoři: JUDr. Mgr. Filip Rigel, Ph.D.
Rozsah: 7 hodin (jednodenní)
AK/PV-451/2018

Dětský klient s psychiatrickou diagnózou-základ problematiky

Lektoři: MUDr. Kateřina Černeková
Rozsah: 8 hodin (jednodenní)
AK/PV-668/2018

Aktuální novinky v oblasti rozhodování a postupů podle stavebního zákona

Lektoři: JUDr. Miluška Jarošová
Rozsah: 8 hodin (jednodenní)
AK/PV-271/2018

Dospělý klient sociálního pracovníka s poruchou osobnosti-úvod do problematiky

Lektoři: Mgr. Svatava Janošková
Rozsah: 8 hodin (jednodenní)

AK/PV-627/2018

Komunikační sebeobrana-vstup do problematiky

Lektoři: Dr. Ing. Jiří Staněk
Rozsah: 7 hodin (jednodenní)
AK/PV-681/2018

Psychiatrické minimum jako základ informací důležitých pro sociální práci s klienty, kteří trpí duševními poruchami

Lektoři: MUDr. Kateřina Černeková
Rozsah: 8 hodin (jednodenní)
AK/PV-670/2018

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Lektoři: JUDr. Lukáš Potěšil
Rozsah: 8 hodin (jednodenní)
AK/PV-272/2018

Sociálně-právní minimum

Lektoři: Mgr. Radka Pešlová

Rozsah: 16 hodin (dvoudenní)
AK/PV-25/2019

Mediace a její využití při sociální práci s klientem-vstup do problematiky

Lektoři: Mgr. Katarína Dubělčíková, Dr. Ing. Jiří Staněk

Rozsah: 8 hodin (jednodenní)
AK/PV-29/2019

Odvolání a námitky (příspěvek na péči, kompenzační pomůcky, průkazky a invalidní důchod) pro pracovníky sociálních odborů na obci

Lektoři: Mgr. Radka Pešlová

Rozsah: 8 hodin (jednodenní)
AK/PV-20/2019

Úvod do adiktologie - práce s osobou závislou a jejími rodinnými příslušníky

Lektoři: Bc. Kateřina Šutorková

Rozsah: 8 hodin (jednodenní)
AK/PV-669/2018

Aktuální změny v sociální oblasti-úvod do problematiky

Lektoři: Mgr. Radka Pešlová

Rozsah: 8 hodin (jednodenní)
AK/PV-260/2019

Zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb.

Lektoři: Mgr. Martin Budiš

Rozsah: 8 hodin (jednodenní)
AK/PV-108/2019

Soudně-znalecké posudky ve věcech nezletilých dětí a rodin - vstup do problematiky
Lektoři: PhDr. Petr Štěpaník

Rozsah: 8 hodin (jednodenní)
AK/PV-261/2019

Speciální techniky sociální terapie - úvod do problematiky
Lektoři: Mgr. Eva Zakouřilová

Rozsah: 8 hodin (jednodenní)
AK/PV-258/2019

Správní řád v sociálně-právní ochrany dětí- vstup do problematiky
Lektoři: JUDr. Věra Novotná

Rozsah: 8 hodin (jednodenní)
AK/PV-259/2019

Základy pěstounské péče
Lektoři: JUDr. Věra Novotná

Rozsah: 6 hodin (jednodenní)
AK/PV-262/2019

Kontrolní řád
Lektoři: Mgr. Karolína Palsgurová Holá

Rozsah: 8 hodin (jednodenní)
AK/PV-209/2019

Sociální dovednosti v pomáhajicích profesích-vstup do problematiky
Lektoři: Mgr. Katarína Dubělčíková

Rozsah: 7 hodin (jednodenní)
AK/PV-297/2019

Asertivní jednání při sociální práci s klientem-vstup do problematiky
Lektoři: Dr. Ing. Jiří Staněk

Rozsah: 8 hodin (jednodenní)
AK/PV-298/2019

Opatrovnictví - základní, praktické a aktuální informace
Lektoři: Mgr. Radka Pešlová

Rozsah: 8 hodin (jednodenní)
AK/PV-468/2019

Dítě ohrožené internetovým prostředím - vstup do problematiky
Lektoři: PhDr. Petr Štěpaník

Rozsah: 8 hodin (jednodenní)
AK/PV-566/2019

Sociální práce s rodinou orgány sociálně-právní ochrany dětí a její právní kontext-uvedení do problematiky
Lektoři:
JUDr. Věra Novotná

Rozsah: 8 hodin (jednodenní)

AK/PV-567/2019

Aplikace speciálních technik sociální terapie v problematice domácího násilí v rodinách s dětmi - vstup do problematiky
Lektoři: Mgr. Eva Zakouřilová

Rozsah: 8 hodin (jednodenní)
AK/PV-568/2019

Vybrané speciální  techniky v sociální terapii rodin s dětmi
Lektoři: Mgr. Eva Zakouřilová

Rozsah: 16 hodin (dvoudenní)
AK/PV-569/2019

Úvod do problematiky vedení rozhovoru s klientem
Lektoři: Mgr. Eva Zakouřilová

Rozsah: 8 hodin (jednodenní)
AK/PV-109/2020

Poradenství sociálního pracovníka obce-úvod do problematiky
Lektoři: Mgr. Zdeněk Živčák, MPA

Rozsah: 7 hodin (jednodenní)
AK/PV-151/2020

Platnost a neplatnost právního jednání osoby s duševním onemocněním-základní chyby v sociálních službách, při sociální práci, v opatrovnictví
Lektoři: Mgr. Radka Pešlová

Rozsah: 7 hodin (jednodenní)
AK/PV-152/2020

Základy sociální komunikace v pomáhajících profesích
Lektoři: Mgr. Katarína Dubělčíková, Dr. Ing. Jiří Staněk

Rozsah: 7 hodin (jednodenní)
AK/PV-153/2020

Komunikace v obtížných situacích-úvod do problematiky
Lektoři: Dr. Ing. Jiří Staněk

Rozsah: 7 hodin (jednodenní)
AK/PV-154/2020

Děti a mladiství jako oběti i pachatelé-vstup do problematiky
Lektoři: PhDr. Ludmila Mrkvicová

Rozsah: 8 hodin (jednodenní)
AK/PV-284/2020

Využití vybraných základních technik mediace a rodinné terapie při práci s ohroženými rodinami s dětmi
Lektoři: Dr. Ing. Jiří Staněk

Rozsah: 8 hodin (jednodenní)
AK/PV-285/2020

Domácí násilí páchané na seniorech z pohledu soudního znalce - vstup do problematiky

Lektoři: PhDr. Petr Štěpaník

Rozsah: 7 hodin (jednodenní)

 

AK/PV-341/2020

Multidisciplinární spolupráce orgánů sociálně-právní ochrany dětí se zainteresovanými odborníky
Lektoři: Dr. Ing. Jiří Staněk, Doc. PhDr. Oldřich Matoušek

Rozsah: 8 hodin (jednodenní)
AK/PV-374/2020

Styk dítěte v pěstounské péči, v ústavní výchově, a v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc s biologickým rodičem-základní informace
 Lektoři: Mgr. Bc. Martin Doležal
Rozsah: 8 hodin (jednodenní)

AK/PV-193/2021
Vstup do vývojové psychologie dětí a mladistvých pro sociální pracovníky
 Lektoři: PhDr. Petr Śtěpaník
Rozsah: 8 hodin (jednodenní)
AK/PV-196/2021
Sociální ochrana - základní možnosti a dilemata sociálního pracovníka obce
Lektoři: Mgr. Zdeněk Živčák, MPA
Rozsah: 6 hodin (jednodenní)
AK/PV-769/2021
Traumatizované dítě z pohledu dětského psychologa - přiblížení základů problematiky sociálním pracovníkům, kteří pracují s rodinným systémem
Lektoři:
PhDr. Petr Štěpaník
Rozsah: 7 hodin (jednodenní)
AK/PV-308/2022
Výkon sociální práce ze strany sociálního pracovníka obecního úřadu s důrazem na aktuálně řešenou problematiku
Lektoři: Mgr. Zdeněk Živčák, MPA
Rozsah: 6 hodin (jednodenní)
AK/PV-306/2022
Vztahová vazba - špatný začátek i naděje na změnu, základ informací k problematice attachmentu pro sociální práci s rodinou a dítětem
Lektoři:
PhDr. Petr Štěpaník
Rozsah: 6 hodin (jednodenní)
AK/PV-311/2022
Diagnostika domácího násilí v rodinném systému z pohledu soudního znalce v oboru psychologie - základ informací pro sociální práci s rodinou
Lektoři:
PhDr. Petr Štěpaník
Rozsah: 6 hodin (jednodenní)
AK/PV-313/2022
Základní zásady správné komunikace sociálního pracovníka ÚSC s dítětem
Lektoři:
Dr. Ing. Jiří Staněk
Rozsah: 8 hodin (jednodenní)
AK/PV-510/2020
Psychologické minimum z vývojové psychologie dětí a mladistvých pro potřeby sociální práce
Lektoři:
Mgr. Svatava Janošková
Rozsah: 8 hodin (jednodenní)
AK/PV-542/2022
Sociálně - právní ochrana dětí v právu a praxi - základní informace
Lektoři:
JUDr. Věra Novotná
Rozsah: 8 hodin (jednodenní)

AK/PV-1047/2022
ADHD - porucha aktivity a pozornosti jako součást specifických vývojových poruch - základní informace
Lektoři:
MUDr. Kateřina Černeková
Rozsah: 7 hodin (jednodenní)

AK/PV-338/2020
Individuální plán ochrany dítěte jako základní nástroj orgánů sociálně-právní ochrany dítěte pro vyhodnocování situace dětí a jejich rodin
Lektoři:
Mgr. Bc. Martin Doležal
Rozsah: 8 hodin (jednodenní)
AK/PV-493/2022
Ochrana dětí zanedbávaných, zneužívaných a týraných - prevence syndromu CAN
Lektoři:
PhDr. Petr Štěpaník
Rozsah: 6 hodin (jednodenní)
AK/PV-340/2020
Opatrovnické spory a jejich řešení - základní informace pro práci orgánů sociálně - právní ochrany dětí
Lektoři:
PhDr. Ludmila Mrkvicová
Rozsah: 7 hodin (jednodenní)
AK/PV-1041/2022
Rozvod v rodině a dopady na dítě - vstup do problematiky
Lektoři:
Dr. Ing. Jiří Staněk
Rozsah: 8 hodin (jednodenní)
AK/PV-339/2020
Současná základní témata ústavní výchovy dětí, pro potřeby sociálních pracovníků
Lektoři:
Mgr.Olga Štěpánková
Rozsah: 8 hodin (jednodenní)
AK/PV-1022/2022

 

 

 

 TOP Semináře, s.r.o. 
A k r e d i t o v a n é   v z d ě l á v a c í   p r o g r a m y  MPSV ČR

  

MPSV ČR

Název vzdělávacího programu 
(vč. lektorského sboru)


Číslo akreditace


Rozsah

Dětský klient s psychiatrickou diagnózou - vstupní informace pro potřeby sociální práce
Lektoři: MUDr. Kateřina Černeková
A2022/0696-SP/PC 8 hodin
Psychiatrické minimum jako základ informací důležitých pro sociální práci s klienty, kteří trpí duševními poruchami
Lektoři: MUDr. Kateřina Černeková
A2022/0697-SP/PC 8 hodin
Sociální práce v terénu - vstup do problematiky
 Lektoři: Mgr. Zdeněk Živčák, MPA
A2018/0124-PC/SP 8 hodin
Úvod do problematiky vedení rozhovoru s klientem
 Lektoři: Mgr. Eva Zakouřilová
A2019/1409-SP 8 hodin
Sociální dovednosti v pomáhajících profesích-vstup do problematiky
 Lektoři: Mgr. Katarína Dubělčíková
A2019/0299-SP/PC/PP/VP 7 hodin
Dospělý klient s poruchou osobnosti-úvod do problematiky
 Lektoři: Mgr. Svatava Janošková
A2019/0290-PC/SP 8 hodin
Odvolání a námitky (příspěvek na péči, kompenzační pomůcky, průkazy a invalidní důchod) pro pracovníky sociálních služeb a pracovníky sociálních odborů na obci
 Lektoři: Mgr. Radka Pešlová
A2019/0329-SP/VP 8 hodin
Komunikační sebeobrana - vstup do problematiky
 Lektoři: Dr. Ing. Jiří Staněk
A2019/0360-SP/PC/VP 7 hodin
Asertivní jednání při sociální práci s klientem-vstup do problematiky
 Lektoři: Dr. Ing. Jiří Staněk
A2019/0083-SP/PC/PP/VP 8 hodin
Aktuální změny v sociální oblasti-úvod do problematiky
 Lektoři: Mgr. Radka Pešlová
A2019/0085-SP/PC 8 hodin
Speciální techniky v sociální terapii rodin-vstup do problematiky
 Lektoři: Mgr. Eva Zakouřilová
A2019/0087-SP 8 hodin
Soudně-znalecké posudky ve věcech nezletilých dětí a rodin-vstup do problematiky
 Lektoři: PhDr. Petr Štěpaník
A2019/0086-SP/PC/VP 8 hodin
Prevence ohrožení syndromem vyhoření v pomáhajících profesích-vstup do problematiky
 Lektoři: Mgr. Svatava Janošková
A2019/0082-SP/PC/VP 8 hodin
Správní řád v oblasti sociálně-právní ochrany dětí-vstup do problematiky
 Lektoři: Mgr. Věra Novotná
A2019/0920-SP 8 hodin
Sociální práce s rodinou orgány sociálně-právní ochrany dětí a její právní kontext-uvedení do problematiky
 Lektoři: JUDr. Věra Novotná
A2019/0919-SP 8 hodin
Aplikace speciálních technik sociální terapie v problematice domácího násilí v rodinách s dětmi-vstup do problematiky
 Lektoři: Mgr. Eva Zakouřilová
A2019/1004-SP 8 hodin
Vybrané speciální techniky v sociální terapii rodin s dětmi-vstup do problematiky
 Lektoři: Mgr. Eva Zakouřilová
A2019/1005-SP 16 hodin
Dítě ohrožené internetovým prostředím-vstup do problematiky
 Lektoři: PhDr. Petr Štěpaník
A2019/0989-SP 8 hodin
Základy pěstounské péče
 Lektoři: JUDr. Věra Novotná
A2019/0738-SP 6 hodin
Zákon o sociálních službách-základní informace pro práci úřadníků územně-správních celků
 Lektoři: Mgr. Zdeněk Živčák MPA
A2019/0654-SP/VP 8 hodin
Opatrovnitcví - základní praktické a aktuální informace
 Lektoři: Mgr. Radka Pešlová
A2019/0655-SP 8 hodin
Komunikace v obtížných situacích-úvod do problematiky
 Lektoři: Dr. Ing. Jiří Staněk
A2020/0015-SP/PC/VP 7 hodin
Základy sociální komunikace v pomáhajích profesích
 Lektoři: Dr. Ing. Jiří Staněk, Mgr. Katarína Dubělčíková
A2020/0088- SP/PC 7 hodin
Poradenství sociálního pracovníka obce-úvod do problematiky
 Lektoři: Mgr. Zdeněk Živčák MPA
A2020/0089-SP 7 hodin
Platnost a neplatnost  právního jednání osoby s duševním onemocněním-základní chyby v sociálních službách, při sociální práci, v opatrovnictví
 Lektoři: Mgr. Radka Pešlová
A2020/0018-SP 7 hodin

Využití vybraných základních technik mediace a rodinné terapie při práci s ohroženými rodinami s dětmi
 Lektoři: Dr. Ing. Jiří Staněk

A2020/0428-SP 8 hodin
Rozvod v rodině a dopady na dítě-vstup do problematiky
 Lektoři: Dr. Ing. Jiří Staněk
A2020/0552-SP 8 hodin
 Děti a mladiství jako oběti i pachatelé - vstup do problematiky
 Lektoři: PhDr. Ludmila Mrkvicová
 A2020/0553-SP 8 hodin 

ADHD-porucha aktivity a pozornosti jako součást specifických vývojových poruch-základní informace
 Lektoři: MUDr. Kateřina Černeková

 A2020/0554-SP 7 hodin 

Ochrana dětí zanedbávaných, zneužívaných a týraných – prevence syndromu CAN
 Lektoři: PhDr. Petr Štěpaník

 A2020/0555-SP 6 hodin 

Domácí násilí páchané na seniorech z pohledu soudního znalce-vstup do problematiky
 Lektoři: PhDr. Petr Štěpaník

 A2020/0556-SP/PC  7 hodin
Multidisciplinární spolupráce orgánů sociálně-právní ochrany dětí se zainteresovanými odborníky
 Lektoři: Dr. Ing. Jiří Staněk, Doc. , PhDr. Oldřich Matoušek
A2020/0732-SP 8 hodin
Základní zásady správné komunikace rodičů a dospělých s dítětem
 Lektoři: Dr. Ing. Jiří Staněk
A2020/0733-SP 8 hodin
Styk dítěte v pěstounské péči, v ústavní výchově, a v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc s biologickým rodičem-základní informace
 Lektoři: Mgr. Bc. Martin Doležal
A2021/0207-SP 8 hodin
Vstup do vývojové psychologie dětí a mladistvých pro sociální pracovníky
 Lektoři: PhDr. Petr Śtěpaník
A2021/0208-SP 8 hodin
Sociální ochrana - základní možnosti a dilemata sociálního pracovníka obce
Lektoři: Mgr. Zdeněk Živčák, MPA
A2021/0844-SP 6 hodin
Diagnostika domácího násilí v rodinném systému z pohledu soudního znalce v oboru psychologie-základ informací pro sociální práci s rodinou
Lektoři: PhDr. Petr Štěpaník
A2021/1325-SP/PC 6 hodin

Formy porozvodového uspořádání péče o děti z pohledu dětského psychologa, jako základní informace pro sociální práci
Lektoři: PhDr. Petr Štěpaník

A2021/1273-SP 6 hodin

Hodnocení ohroženého dítěte a komunikace sociálního pracovníka s ním jako základ sociální práce
Lektoři: Doc.PhDr.Oldřich Matoušek

A2021/1276-SP/PC 6 hodin

Výkon sociální práce na obci a sociální bydlení-základ informací pro sociální pracovníky
Lektoři: Mgr. Zdeněk Živčák, MPA

 A2021/1274-SP  6 hodin
 Standardy kvality v SPOD–zpracování, realizace a praktické poznatky z kontrol
Lektoři: Mgr. Bc. Martin Doležal
  A2021/1275-SP  6 hodin

Traumatizované dítě z pohledu dětského psychologa-přiblížení základů problematiky sociálním pracovníkům, kteří pracují s rodinným systémem
Lektoři: PhDr. Petr Štěpaník

A2021/1326-SP/PC 7 hodin
Výkon sociální práce ze strany sociálního pracovníka obecního úřadu s důrazem na aktuálně řešenou problematiku
Lektoři:
Mgr. Zdeněk Živčák, MPA
A2021/1271-SP/PC 6 hodin

Vztahová vazba-špatný začátek i naděje na změnu, základ informací k problematice attachmentu pro sociální práci s rodinou a dítětem 
Lektoři: PhDr. Petr Štěpaník

A2021/1272-SP/PC 6 hodin

Působnost orgánů sociálně-právní ochrany dětí v zákoně o zvláštních řízeních soudních a v zákoněo sociálně-právní ochraně dětí - uvedení do problematiky
Lektoři: JUDr. Věra Novotná

A2021/1340-SP 6 hodin

Individuální plán ochrany dítěte jako základní nástroj orgánů sociálně-právní ochrany dítěte pro vyhodnocování situace dětí a jejich rodin
Lektoři:
Mgr. Bc. Martin Doležal

A2021/1402-SP 8 hodin

Problematika krizové intervence pro základní využití v rámci sociální práce s klientem
Lektoři:
Bc. David Tichý, DiS.

A2021/1401-SP/PC 8 hodin
Sociálně- právní ochrana dětí v právu a praxi-základní informace
Lektoři: JUDr. Věra Novotná
A2022/0016-SP 8 hodin
Psychologické minimum z vývojové psychologie dětí a mladistvých pro potřeby sociální práce
Lektoři:
Mgr. Svatava Janošková
A2022/0521-SP 8 hodin
Adiktologické minimum pro účely sociální práce s osobou závislou a jejími rodinnými příslušníky
Lektoři:
 Bc. Kateřina Šutorková
A2022/0520-SP/PC 8 hodin
Asertivní jednání při sociální práci s klientem-vstup do problematiky
Lektoři: 
Dr. Ing. Jiří Staněk

A2022/1273-SP/PC/VP 8 hodin
Sociálně-právní minimum
Lektoři: Mgr. Radka Pešlová
A2022/1274-SP/PC/VP 16 hodin
Klient s poruchou osobnosti a chování, uvedení sociálního pracovníka do problematiky
Lektoři: Mgr. Svatava Janošková
A2022/1275-SP/PC 8 hodin
Komunikační sebeobrana–vstup do problematiky
Lektoři: Dr. Ing. Jiří Staněk
A2022/1276-SP/PC/VP 7 hodin
Mediace a její využití při sociální práci s klientem - vstup do problematiky
Lektoři: Dr. Ing. Jiří Staněk, Mgr. Katarína Dubělčíková
A2022/1277-SP/PC/VP 8 hodin
Aktuální změny v sociální oblasti-úvod do problematiky
Lektoři: Mgr. Radka Pešlová
A2022/1278-SP/PC/VP 8 hodin
Opatrovnické spory a jejich řešení-základní informace propráci orgánůsociálně-právní ochrany dětí
Lektoři:
PhDr. Ludmila Mrkvicová
A2022/1082-SP 7 hodin
Současná základní témata ústavní výchovy dětí, pro potřeby sociálníchpracovníků
Lektoři:
Mgr.Olga Štěpánková
A2022/1019-SP 8 hodin

 

 

 

 


 

Dr. Ing. Jiří Staněk (vzdělávací agentura) OSVČ
A k r e d i t o v a n é   v z d ě l á v a c í   p r o g r a m y  
MPSV ČR

 

MPSV ČR

Název vzdělávacího programu 
(vč. lektorského sboru)

 


Číslo akreditace

Rozsah

 Rozvod v rodině a dopady na dítě - úvod do problematiky 

Lektor: (Doc. PhDr. Oldřich Matoušek, Dr. Ing. Jiří Staněk)

A2020/0775-SP 8 hodin

Komunikace v obtížných situacích- úvod do problematiky
Lektor: (Dr. Ing. Jiří Staněk)

A2020/0589-SP/PC/VP 8 hodin
Mediace-seznámení se s mimosoudním řešením konfliktu
Lektor: (Dr. Ing. Jiří Staněk, Mgr. Katarína Dubělčíková)
A2018/0719-SP/PC/VP 8 hodin
Poruchy chování a emocí u dětí - základ informací pro práci orgánů sociálně právní ochrany dětí
Lektoři: (MUDr. Kateřina Černeková)
A2020/0588-SP 8 hodin
Současná základní témata ústavní výchovy dětí, pro potřeby sociálníchpracovníků
Lektoři: (Mgr.Olga Štěpánková)
A2022/1019-SP 8 hodin

 

  

Dr. Ing. Jiří Staněk (vzdělávací agentura)
A k r e d i t o v a n é   v z d ě l á v a c í   p r o g r a m y    
MV ČR

 

  

Název vzdělávacího programu

Číslo akreditace

Aplikace právních předpisů při jednání a rozhodování orgánů obce

Lektoři: JUDr. Pavlína Švubová

Rozsah: 7 hodin (jednodenní)

AK/VE-77/2008
AK/PV-166/2008

Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) s důrazem na hospodaření

obcí, kontrolu a státní dozor ve vztahu k obcím

Lektoři: JUDr. Pavlína Švubová

Rozsah: 8 hodin (jednodenní)

AK/PV-218/2008

Zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví, spisové službě a změně některých zákonů

Lektoři: PhDr. Irena Hajzlerová, Ph.D.

Rozsah: 8 hodin (jednodenní)

AK/VE-109/2008
AK/PV-219/2008

Občanské sňatky od A do Z

Lektoři: Dr. Ing. Jiří Staněk, Mgr. Pavla Gregorová

Rozsah: 8 hodin (jednodenní)

AK/PV-144/2015

Komunikace v obtížných situacích
Lektoři: Dr. Ing. Jiří Staněk
Rozsah: 8 hodin (jednodenní)
AK/PV-568/2017
Rozvod v rodině a dopady na dítě
Lektoři: Dr. Ing. Jiří Staněk
Rozsah: 8 hodin (jednodenní)
AK/PV-570/2017
Případové konference-základy sociální práce orgánů SPOD
Lektoři: Dr. Ing. Jiří Staněk, Mgr. Katarína Dubělčíková
Rozsah: 8 hodin (jednodenní)
AK/PV-46/2018
Komunikační sebeobrana - vstup do problematiky
Lektoři: Dr. Ing. Jiří Staněk
Rozsah: 7 hodin (jednodenní)
AK/PV-254/2018
Rodinné právo v občanském zákoníku I. část-promítnutí do sociální oblasti
Lektoři: JUDr. Věra Novotná
Rozsah: 6 hodin (jednodenní)
AK/PV-164/2018
Působnost orgánů sociálně-právní ochrany dětí v zákoně o zvláštních řízeních soudních a v zákoně o sociálně-právní ochraně dětí - úvod do problematiky
Lektoři: JUDr. Věra Novotná
Rozsah: 6 hodin (jednodenní)
AK/PV-166/2018
Rodinné právo v občanském zákoníku II. část-promítnutí do sociální oblasti
Lektoři: JUDr. Věra Novotná
Rozsah: 7 hodin (jednodenní)
AK/PV-167/2018

Poruchy chování a emocí u dětí - základ informací pro práci orgánů sociálně právní ochrany dětí

Lektoři: MUDr. Kateřina Černeková

Rozsah: 8 hodin (jednodenní)

AK/PV-337/2020

 

 

 

 

 

 

 

%MCEPASTEBIN%